INFORMACJE OGÓLNE O KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH !!!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
I Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II Potwierdzenie tożsamości.
  Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
III Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

UWAGA !!!
WAŻNE ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH !

Dnia 30 września br. zostało podpisane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

Nowe przepisy regulują m.in. krótszy czas kursów i specjalizacji, możliwość zwalniana z modułów i/lub jednostek modułowych oraz zaliczania staży na podstawie doświadczenia zawodowego uczestnika kształcenia.

28 października br. został opublikowany Komunikat w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego. Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjnoprogramowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Ogólne wymogi kwalifikacyjne na poszczególne rodzaje kształcenia:
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1. posiadają prawo wykonywania zawodu
2. pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1. posiadają prawo wykonywania zawodu,
2. posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1. posiadają prawo wykonywania zawod

Informacje o poszczególnych typach kształcenia znajdują się w zakładkach (specjalizacje, kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne)
Szczegółowych informacji na temat kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych udziela pod numerem telefonu:,
 • 32 264 74 75 wewn. 28 - Ireneusz Dzideczek - Kierownik Studium Podyplomowego
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

_